--- News
Jan / 01 / 1970 ---
---------------------------------------------------------------------------------------

May / 05 / 2013
Yoshinkan Aikido Iran was established by Alireza Atarrezaei Sensei.


Dec / 01 / 2013
Test Syllabus Yoshinkan Aikido 2013