--- News
May / 05 / 2013 --- Yoshinkan Aikido Iran was established by Alireza Atarrezaei Sensei.
---------------------------------------------------------------------------------------
Yoshinkan Aikido Iran was established by Alireza Atarrezaei Sensei.
May / 05 / 2013
Yoshinkan Aikido Iran was established by Alireza Atarrezaei Sensei.


Nov / 30 / 1999
Test Syllabus Yoshinkan Aikido 2014


Dec / 01 / 2013
Test Syllabus Yoshinkan Aikido 2013