Instructor :: Susumu Chino Shihan Dojocho

Susumu Chino Honbu Dojocho, 8th Dan

Born in Kanagawa Prefecture, Chino Sensei entered the Yoshinkan Honbu Dojo in 1985, and trained with the Tokyo Police Senshusei. In 1986, he became Gozo Shioda Sensei\\\'s Uchideshi.

To this day, he continues teaching various students, including Tokyo Police, Universities, and Cultural Centers. He is the center of Yoshinkan Honbu Dojo, as Dojocho.

He also has his own dojo in Yokohama, Kanagawa. It called Hayabusa Dojo