درباره یوشینکان

پس از جنگ جهانی دوم تا سال 1954 تمرین و فراگیری و یا آموزش هنرهای رزمی در ژاپن منع قانونی داشت ولی پس از رفع این ممنوعیت وی اولین نمایش خود را در همان سال و در خضور بیش از 15 هزار تماشاگر اجرا نمود و به عنوان بهترین اجرا جایزه بزرگ را نصیب خود کرد. این اولین نمایش عمومی آیکیدو بود و یک سال پس از آن گزو شیودا اقدام به تأسیس دوجوی خود نمود و آن را یوشینکان نامید.
پس از جنگ جهانی دوم تا سال 1954 تمرین و فراگیری و یا آموزش هنرهای رزمی در ژاپن منع قانونی داشت ولی پس از رفع این ممنوعیت وی اولین نمایش خود را در همان سال و در خضور بیش از 15 هزار تماشاگر اجرا نمود و به عنوان بهترین اجرا جایزه بزرگ را نصیب خود کرد. این اولین نمایش عمومی آیکیدو بود و یک سال پس از آن گزو شیودا اقدام به تأسیس دوجوی خود نمود و آن را یوشینکان نامید.